Tama goranal xatotta fadhdhaa?
Stockholm: KA 10066011
 
Taama kee baritto goranal mango sanootah khibrat leh tan tu taadhagok fadhdhatimtah tan xatotta geettoonum sin nayshidhdhige. Kaaduuy sweden af siiskuk elle baritaanah tanin gurral xatoo dhayyosna. Taamah abbobti lih linoh nan angaaraw kee fantaadhawak amakkacuk fadhdhatimah yan cokol kee xatotta taamah abbobtii kee tama geytoh angaarawal dhayyyosna.
 
Xatto nek geytam fadhdhek xokoomat edhdhak taama maktabal (arbetsförmedlingen) masuuluh kok yanih yan handläggareh (handläggare) taa gubal yan ragmi kee migac uxuy.